Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v e-shope Vzduchotesnost.sk

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na stránkach internetového obchodu “Vzduchotesnosť.sk”. Nákup v internetovom obchode “Vzduchotesnosť.sk” môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci:

Vzduchotesnosť - Ing. František Adamčák, Kráľová pri Senci 803, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika, IČO: 44679904, DIČ: 1080041336, Číslo účtu SK30 0900 0000 0003 2399 0424  Obvodný úrad Senec, číslo živnostenského registra 560-13626.

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, P.O.BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu “Vzduchotesnosť.sk” alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú považované za záväzné. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdzujúcej e-mailovej správy o objednávke (sumarizácia objednávky), ktoré je zasielané predávajúcim  na e-mail kupujúceho.

Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

doprav platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí dobierku na internetovej stránke v súvislosti s kúpou tovaru.

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim na základe elektronickej objednávky kupujúceho s povinnosťou platby.

Miestom dodania tovaru je adresa  uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny.

3. Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru zakúpeného v internetovom obchode Vzduchotechniky.sk, spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho, môže byť zaplatená podľa voľby kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • v hotovosti/platba kartou - pri doručení tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti môže kupujúci zaplatiť v hotovosti/platba kartou pri prevzatí kupovaného tovaru od zamestnanca prepravnej spoločnosti.
  • bankovým prevodom - všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje, tzn. najmä číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť. Dodávka objednaného tovaru doprav realizuje po pripísaní príslušnej platby v plnej výške čiastky, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť, v prospech účtu predávajúceho. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní považuje sa objednávka za zrušenú.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady. 

Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ (v tomto článku ďalej len „kupujúci“) je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru (poslednej časti objednaného tovaru), a to bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty.

Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potreba, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy a to formou formulára - Odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Formulár zašle kupujúci na adresu sídla podnikania - Vzduchotesnosť - Ing. František Adamčák, Kráľová pri Senci 803, 900 50 Kráľová pri Senci alebo na e-mailovou adresu - info@vzduchotesnost.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu miesta podnikania predávajúceho. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci ak bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

Predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú čiastku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci v odstúpení od zmluvy neuvedie niečo iné.  Kupujúcemu nebudú v tejto súvislosti účtované žiadne poplatky.

Platbu predávajúci kupujúcemu vráti po doručení  tovaru na adresu miesta podnikania.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je s kupovaným tovarom poskytovaný ďalší tovar zdarma (napr. v rámci akčnej ponuky) a ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar poskytnutý predávajúcim zdarma.

6. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, mal by vo vlastnom záujme spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky a tento bez zbytočného odkladu poslať na e-mailovú adresu predávajúceho: info@vzduchotesnost.sk, alebo poštou na kontaktnú adresu miesta podnikania predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby, číslo objednávky resp. číslo daňového dokladu, dátum, podpis kupujúceho. Žiadosť spolu s chybným tovarom je potrebné zaslať na adresu sídla podnikania - Vzduchotesnosť - Ing. František Adamčák, Kráľová pri Senci 803, 900 50 Kráľová pri Senci.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu a späť zaisťuje kupujúci.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Reklamácia je ukončená:

  • odovzdaním opraveného tovaru alebo
  • odovzdaním vymeneného tovaru alebo
  • vrátením kúpnej ceny tovaru alebo
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Reklamovaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v žiadosti reklamácie. Prevzatím tovaru sa rozumie moment, v ktorom kupujúci prevezme tovar od prepravcu v mieste určenia.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace s takouto zmluvou. Ak predávajúci odpovie na tuto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže kupujúci (spotrebiteľ) predložiť spor na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorých zoznam je zverejnený na stránkach www.mhsr.sk. Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku.

 

 Formulár - Odstupenie od kupnej zmluvy 

 

Všeobecné obchocné podmienky sú platné od 06.12.2022.

Späť do obchodu